Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMIT B.V., VERSIE D.D. JULI 2017 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook te vinden op onze website www.optimit.nl

 

Artikel 1. Definities 

1.1 Optimit: OptimIT B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63915758 en de leverancier van de applicatie. 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Optimit de overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de applicatie. 

1.3 Applicatie: Optimit is de naam van de internet applicatie die door Optimit aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst voor gebruik van de applicatie door Opdrachtgever. 

1.5 Partij: iedere partij bij de overeenkomst. 

1.6 Website: ‘Optimit.nl’. 

1.7 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 

1.8 Externe systemen: programma’s waarmee Optimit een koppeling tot uitwisseling van gegevens onderhoudt. 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Optimit zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Optimit, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 

2.3 Bij ingebruikname van de applicatie verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met deze bepalingen. 

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Optimit en dem Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat over een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Opdrachtgever gaat de overeenkomst met Optimit aan door ondertekening van de Opdrachtbevestiging. 

3.2 Een opdracht is in ieder geval aanvaard als Optimit een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst of als zij de door de klant ondertekende opdracht (schriftelijk) bevestigd. 

3.3 Optimit heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de Opdrachtgever te weigeren. 

 

 

Artikel 4. Duur en beëindiging 

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar en zal ieder jaar stilzwijgend worden verlengd voor de duur van 1 jaar. 

4.2 De overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. 

4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Optimit gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. 

4.4 Optimit zal na beëindiging van de overeenkomst de gegevens van de Opdrachtgever kosteloos voor minimaal twee maanden archiveren. Indien de Opdrachtgever besluit om zijn account opnieuw te laten activeren kunnen de gearchiveerde gegevens op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos beschikbaar worden gesteld. 

 

 

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden van de dienst 

5.1. De Opdrachtgever bepaalt zelf welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Optimit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Opdrachtgever vrijwaart Optimit volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor aanspraken van derden, uit welke hoofde en/of op welke grondslag dan ook. 

5.2 De Opdrachtgever moet het wachtwoord voor toegang tot de dienst geheimhouden. Optimit is niet verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever, die zich aanmeldt op de dienst, ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. 

5.3 De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Optimit mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de dienst. 

5.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Optimit zich uitdrukkelijk het recht voor haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen, in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Optimit tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de dienst is gehouden. 

 

 

Artikel 6. Toegang en updates 

6.1 Optimit zal de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de dienst verlenen. Hiertoe zal Optimit aan de Opdrachtgever toegang geven tot de dienst middels een gebruikersnaam (mailadres) en wachtwoord, waarmee de dienst door de Opdrachtgever kan worden gebruikt. 

6.2 Optimit heeft het recht de programmatuur van de dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Optimit de Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen door middel van email. Optimit is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de dienst. 

6.3 Optimit is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 

 

 

Artikel 7. Onderhoud 

7.1 Optimit spant zich in de dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag voor de Opdrachtgever beschikbaar te houden. 

7.2 Optimit behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing en/of verbetering van de dienst. Optimit zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en de Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Optimit zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schade jegens de Opdrachtgever gehouden zijn. 

 

 

Artikel 8. Ondersteuning 

8.1 Optimit ondersteunt haar gebruikers door middel van een Customer Service. De Customer Service is geopend maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. Zaterdags en Zondags is de Customer Service gesloten. 

8.2 De Optimit servicedesk is eveneens te benaderen d.m.v. email gericht aan servicedesk@optimit.nl. Optimit zal zich inspannen om binnen 48 uur te reageren op email van haar gebruikers. 

8.3 Optimit biedt haar gebruikers eveneens een groot aantal artikelen aan waarin diverse functies zijn toegelicht. Deze artikelen zijn te vinden op de pagina van de website www. Optimit.nl. 

 

 

Artikel 9. Prijzen 

9.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

9.2 Alle prijzen op de website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 

9.3 Optimit behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen zullen ingaan op de eerste dag van de volgende maand. Indien de Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat kan deze de Overeenkomst opzeggen met als ingangsdatum de eerste dag van de volgende maand. 

 

 

Artikel 10. Betaling 

10.1 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. 

10.2 Tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen wordt software zo veel mogelijk voorafgaan aan levering gefactureerd. Diensten (waaronder consultancy en begeleiding) worden op basis van nacalculatie gefactureerd. Optimit behoudt zich het recht voor om een voorschot of aanbetaling te eisen voorafgaand aan de levering. 

10.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Optimit aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Optimit is ontvangen. 

10.3 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief btw en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 

10.4 Bij gebreke van (tijdige) betaling is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. 

10.5 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is Optimit gerechtigd de toegang tot de dienst(en) te blokkeren. 

10.6 Ingeval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de Opdrachtgever of indien de Opdrachtgever anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Optimit onmiddellijk opeisbaar. 

10.7 Optimit kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Optimit kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

 

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom 

11.1 Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten of diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen dienstverlening. 

11.2 Het is Optimit toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de dienst. Indien Optimit door middel van technische bescherming de programmatuur van Optimit heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

11.3 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen de voorgaande leden van dit artikel van deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de Opdrachtgevereen direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) en een aanvullende boete van € 500 (zegge: vijfhonderd euro en nul eurocent) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro en nul eurocent). 

 

 

Artikel 12. Licentie 

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Optimit of diens licentiegevers. 

12.2 De Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 

12.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan op de software of door middel van de site van Optimit aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software, te wijzigen of te verwijderen, of de software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken. 

12.4 Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Optimit wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde software in een niet door Optimit gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Optimit geleverde of verstrekte software, of op een andere wijze dan waarvoor de software is ontwikkeld of bestemd. 

 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

13.1 Optimit sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Optimit geleverde dienst(en), met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Optimit. 

13.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat op grond van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. 

13.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Optimit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Optimit toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

13.4 Optimit is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade. 

13.5 Mocht in uitzondering van het bepaalde in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Optimit beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

13.6 De Opdrachtgever vrijwaart Optimit volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. 

13.7 Optimit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Optimit is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 

13.8 Optimit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Optimit is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Optimit kenbaar behoorde te zijn. 

13.9 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Optimit aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Optimit te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 

 

 

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen 

14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 14.2. 

14.2 Indien de door Optimit aangeboden dienst(en) worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De Opdrachtgever komt in dat geval geen recht van ontbinding toe. 

 

 

Artikel 15. Gebruik Diensten 

15.1 Om toegang te krijgen tot de dienst(en) van Optimit dient de Opdrachtgever te beschikken over inloggegevens die door Optimit worden verstrekt. 

15.2 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door Optimit beschikbaar gestelde inloggegevens. 

15.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Opdrachtgever worden gedaan. 

15.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk na ontdekking aan Optimit te melden. 

15.5 Optimit is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden. 

15.6 De Opdrachtgever vrijwaart Optimit volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de Opdrachtgever. 

15.7 De Opdrachtgever dient Optimit onverwijld op de hoogte stellen indien zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de Opdrachtgever. 

15.8 Indien de door Optimit geleverde dienst(en) niet voldoe(t)(n) aan de daaraan te stellen eisen, is de Opdrachtgever verplicht dit binnen vijf (5) dagen na ontdekking te melden aan Optimit. 

 

 

Artikel 16. Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever 

16.1 De Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden. 

16.2 De Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de dienst(en) terstond te melden aan Optimit. 

 

 

Artikel 17. Rechten en verplichtingen van Optimit 

Tenzij in de Service Level Agreement anders is overeengekomen: 

17.1 Optimit verschaft de Opdrachtgever toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de overeengekomen dienst(en) tegen betaling door de Opdrachtgever van de overeengekomen prijs. 

17.2 Optimit zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te lossen. 

17.3 Optimit zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen. 

17.4 Optimit zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken en/of systemen in stand te houden en te onderhouden. 

17.5 Optimit zal een storing in de dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door de Opdrachtgever is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden. 

17.6 Optimit zal de Opdrachtgever informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de dienstverlening van Optimit aan de Opdrachtgever. 

17.7 Optimit verplicht zich om onderhoudswerkzaamheden aan haar netwerk van tevoren aan te kondigen. Van verwachte impact en tijdsduur zal door Optimit een inschatting worden gegeven. 

 

 

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden 

18.1 Optimit behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

18.3 Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 

 

 

Artikel 19. Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen 

19.1 Optimit kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Optimit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij de Opdrachtgever of derden. Optimit zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via e-mail. 

19.2 Indien omstandigheden Optimit noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bv storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat Optimit geen tijdige aankondiging kan geven. Optimit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij de Opdrachtgever of derden. Voorbeelden van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: storingen aan stroomvoorzieningen of andere storingen aan servers en hosting diensten van Optimit; technische of softwarematige storingen aan servers en hosting-diensten die Optimit beschikbaar stelt aan haar Opdrachtgever. 

19.3 Beschikbaarheid van hosting diensten, applicaties en/of websites van de Opdrachtgever binnen de infrastructuur van Optimit wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van alle diensten zorgen. Optimit is op niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor de Opdrachtgever en of derden. 

19.4 Op het moment van een storing, onderhoud of het niet beschikbaar zijn van diensten, kan Optimit niet garanderen vooraf of tijdig hierover te communiceren. 

 

 

Artikel 20. Persoonsgegevens 

20.1 (Persoons)gegevens die door de Opdrachtgever in Optimit ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst. 

 

 

Artikel 21. Overmacht 

21.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Optimit door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Optimit kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

 

 

Artikel 22. Verjaringstermijn 

22.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens Optimit en de door Optimit (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 

 

 

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen 

23.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Optimit partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. 

23.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. 

23.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

 

Probeer Optimit twee weken helemaal gratis!

Niet helemaal tevreden na 14 dagen? Dan betaal je helemaal niets.

Gratis proberen
geheel vrijblijvend - geen creditcard of betaling nodig