Privacy beleid en Verwerkersovereenkomst

Optimit B.V., gevestigd aan Julianaweg 258 1131NX Volendam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://optimit.nl

Julianaweg 258 1131NX Volendam Nederland

+31 85 086 13 00

support@optimit.nl is de Functionaris Gegevensbescherming van Optimit B.V. Hij/zij is te bereiken via support@optimit.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Optimit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Optimit B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Optimit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Optimit B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Optimit B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Optimit B.V.) tussen zit. Optimit B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Optimit B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: Alle gegevens worden bewaard voor een onbepaalde tijd, zolang u lid bent van optimit. Nadat u zich heeft uitgeschreven kunt u opvragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door contact op te nemen met: support@optimit.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Optimit B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optimit B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Optimit B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optimit B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@optimit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Optimit B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Optimit B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@optimit.nl. Optimit B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (optimit.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres ( 136.144.175.244 ); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

 

Verwerkersovereenkomst

Privacy statement juni 2018 

 

PARTIJEN 

OptimIT B.V., statutair gevestigd te Volendam en aldaar kantoorhoudende aan de Julianaweg 190A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63915758, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N.W. Schilder, hierna te noemen “OptimIT” of “Verwerker”.  

en; 

De Klant, zoals benoemd in de opdrachtbevestiging, hierna te noemen “Klant”. 

Partijen sub 1. En 2. hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”.  

 

OVERWEGENDE DAT 

 • Partijen deze verwerkersovereenkomst ondertekend hebben.  

 • OptimIT heeft met de Klant een overeenkomst gesloten (“de opdrachtbevestiging”) op grond waarvan OptimIT aan de Klant de diensten verleent. Tot de opdrachtbevestiging behoren naast deze verwerkersovereenkomst ook de Algemene voorwaarden van OptimIT.  

 • Het verlenen van de diensten brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat persoonsgegevens van of via Klant ter beschikking of ter kennis komen van OptimIT.  

 • Gezien het bepaalde in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (hierna “AVG”) en gezien het bepaalde in overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens wensen Klant en OptimIT het volgende vast te leggen in onderhavige verwerkersovereenkomst: de opdracht tot en de nadere afspraken omtrent het verwerken van persoonsgegevens door OptimIT in het kader ven de verlening van de diensten door OptimIT aan Klant.  

 • Bij de uitvoering van deze overeenkomst zal OptimIT handelingen verrichten zoals het gebruiken, verkrijgen, openbaren en overdragen of op een andere manier verwerken van persoonsgegevens als verwerken ten behoeve van Klant in de zin van de AVG.  

 • Partijen conform de AVG, de Telecommunicatiewet (hierna: “TW”) dan wel andere relevante (privacy) wet- en regelgeving deze verwerkersovereenkomst aangaan.  

 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

Ingangsdatum 

Deze verwerkersovereenkomst treedt tussen Partijen in werking op 25 mei 2018 danwel op het moment van het sluiten van de opdrachtbevestiging indien Partijen die later dan 25 mei 2018 wordt gesloten.  

Deze verwerkersovereenkomst is aangegaan voor een duur die gelijk is aan de duur van de opdrachtbevestiging. Beëindiging van de opdrachtbevestiging doet deze verwerkersovereenkomst op hetzelfde moment eindigen.  

 

Persoonsgegevens 

OptimIT verwerkt de door of via Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Klant in het kader van de uitvoering van de opdrachtbevestiging. Daarnaast verbindt OptimIT zich om in het kader van de werkzaamheden de door of via Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, waaronder :  

 • uw naam (initialen en achternaam); 

 • adres; 

 • uw telefoonnummer; 

 • e-mailadres; 

 • uw zakelijke financiële gegevens zoals deze in OptimIT worden weergegeven; 

 • gegevens op over uw bedrijf, zoals contactgegevens, KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn verplicht als u een betaald abonnement wilt afsluiten.  

De genoemde gegevens mogen wettelijk worden gebruikt voor andere doeleinden op een wijze die verenigbaar is met doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. In dit kader betreffen de werkzaamheden waarvoor bovengenoemde gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:  

 1. de werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Klant een opdracht heeft verstrekt aan OptimIT; 

 1. het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Verwerker, danwel subverwerker aan Klant ter beschikking gestelde systeem 

 1. het gegevens- en technische beheer, ook door een subverwerker; 

 1. de hosting.  

Ook verzamelen wij gegevens over de bezoekers van onze website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er zijn geweest. Welke gegevens we vastleggen, hangt af van welke informatie uw browser meestuurt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over uw apparaat, uw besturingssysteem of het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht. Wij gebruiken deze gegevens voor de statistieken om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen we vanuit het zakelijke belang om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoekers. Voor deze analyses plaatsen we cookies. In onze cookieverklaring op onze website kunt u lezen welke cookies dit zijn.  

In de toekomst wordt het mogelijk om in de offertemodule te controleren of uw klant de gestuurde offerte heeft geopend en/of waar uw klant op heeft geklikt. OptimIT zal deze gegevens niet gebruiken en/of delen. 

OptimIT verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of met uw toestemming. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.  

 

Verplichtingen Optimit

OptimIT verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van Klant. OptimIT heeft geen zeggenschap over deze ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Zo neemt zij geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens verstrekt onder deze verwerkersovereenkomst komt nimmer bij OptimIT te rusten.  

OptimIT zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdrachtbevestiging, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van de gegevens. OptimIT zal de billijke instructies van Klant met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens in redelijkheid opvolgen indien en voor zover dat voor OptimIT mogelijk is en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Partijen zullen in onderling overleg de gevolgen , de uitvoering en termijn van uitvoering van de betreffende billijke instructies bepalen.  

Door de diensten te verlenen, stelt OptimIT Klant in staat om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen.  

OptimIT heeft geen reden aan te nemen dat de op haar toepasselijke wetgeving haar belet in haar verplichtingen krachtens de opdrachtbevestiging en/of algemene voorwaarden na te komen, en dat zij in geval van een wijziging in deze wetgeving die in aanzienlijke mate afbreuk dreigt te doen aan de waarborgen en verplichtingen Klant, zodra zij de wijziging kent, daarvan in kennis stelt.  

Optimit heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in plaats om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen rekening houdend met de aard, omvang, context en doelen van de verwerking, alsook de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, het type persoonsgegevens dat we van u verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn:  

 • inloggen bij OptimIT gebeurt altijd via een versleutelde verbinding; 

 • alle gegevens staan geëncrypt opgeslagen in de database. Wanneer u inlogt vanaf een onbekende locatie ontvangt u een sms-bericht ter verificatie. Daarnaast worden er worden dagelijks meerdere back-ups gedraaid van het systeem;  

 • er is een geheimhoudingsclausule in de arbeidscontracten opgenomen.  

OptimIT zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (zie ook paragraaf “subverwerkers”).  

 

Rechten van Klant 

Volgens de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons bijvoorbeeld vragen om: 

 1. inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken; 

 1. persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen (recht van vergetelheid);  

 1. het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken; 

 1. uw persoonsgegevens (digitaal) aan u over te dragen (dataportabiliteit). Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met uw toestemming hebben vastgelegd.  

Ook kunt u bezwaar maken tegen het vastleggen van uw persoonsgegevens. Heeft u ons toestemming gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Na het intrekken van uw toestemming verwijderen wij uw gegevens. We zullen hier mogelijk van afzien als we de gegevens ook nodig hebben voor een ander doel, waar geen toestemming voor vereist is. In dat geval bewaren we uw gegevens voor dat doel.  

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten kunt u het volgende doen:  

 1. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u de toestemming intrekken via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Wij zullen uw e-mailadres dan van de mailinglijst verwijderen.  

 
 

 1. Indien u wenst gebruik te maken van bovengenoemde rechten kunt u ons een e-mail sturen via administratie@optimit.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 0299-679998. 

 

Meldplicht datalekken, beveiligingsmaatregelen en controle 

OptimIT zal Klant zo spoedig mogelijk informeren over inbreuken op haar beveiliging die op grond van artikel 33 AVG moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkene via de bij OptimIT bekende contactgegevens van Klant.  

Op verzoek van Klant zal OptimIT in het geval van een inbreuk Klant in ieder geval de volgende informatie verstrekken:  

 • aard van de inbreuk en van de getroffen persoonsgegevens; 

 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk; 

 • de maatregelen die in dat verband zijn of worden getroffen. 

OptimIT houdt een overzicht bij van de feiten en gevolgen van de inbreuken op de beveiliging. Ook zal OptimIT Klant ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten, echter blijft dit de verantwoordelijkheid van Klant, alsmede het (bij)houden van een register van Datalekken.  

Klant is gerechtigd de verwerking van persoonsgegevens één keer per kalenderjaar te doen controleren door een daartoe erkende en EDP-gecertificeerde auditor, als er gerede twijfel bij Klant is ontstaan over de adequate nakoming van deze verwerkersovereenkomst door OptimIT en de grond voor twijfel daarvoor aantoonbaar is. OptimIT zal onder voorafgaande overeengekomen geheimhouding, de betreffende auditor toelaten tot haar bedrijf en systemen en hem medewerking verlenen.  

Klant zal de audit slechts kunnen laten uitvoeren na minimaal 30 dagen daaraan voorafgaande schriftelijke melding aan OptimIT. 

OptimIT staat er voor in dat de door Klant ingeschakelde auditor aangegeven aantoonbare ernstige tekortkomingen in de overeengekomen beveiligingsmaatrelen worden verholpen binnen een daartoe door de Klant en OptimIT gezamenlijk te bepalen termijn. Over (overige) door de auditor aangegeven aanbevelingen zullen Partijen in overleg treden over het verhelpen over verbetering daarvan, alsmede de kosten die daarmee gemoeid zullen zijn.  

De kosten van de audit dienen te worden gedragen door Klant.  

 

Geheimhouding 

OptimIT zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en/of openbaar maken die OptimIT na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen.  

OptimIT garandeert dat haar medewerkers of enige andere persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, voor de verwerking van de gegevens voldoende zijn opgeleid en verplicht zijn tot geheimhouding zoals bedoeld in het voorgaande lid.  

Indien OptimIT op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, zal OptimIT de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en zal OptimIT Klant onmiddellijk, voorafgaand aan de verstrekking ter zake informeren, tenzij wettelijke bepalingen dit verbieden.  

 

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van OptimIT voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkersovereenkomst of de opdrachtbevestiging, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt. De aansprakelijkheid en de beperking daarvan is geregeld in artikel 13 van de Algemene voorwaarden, die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.    

OptimIT garandeert dat zijn werknemers, die toegang hebben tot de gegevens, zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of verspreiden van de persoonsgegevens op welke wijze dan ook aan een andere partij, inclusief andere werknemers van OptimIT die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdrachtbevestiging tussen Partijen of de diensten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant, die een dergelijke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden.  

 
 

Wijziging en beëindigen verwerkersovereenkomst 

Wijziging van deze verwerkersovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden middels een door beide partijen geaccordeerd voorstel en mits deze wijzigingen niet met de algemene voorwaarden in strijd zijn. 

Zodra deze verwerkersovereenkomst op welke wijze dan ook, is beëindigd, zullen de bepalingen ervan tussen Partijen van kracht blijven indien en voor zover OptimIT nog persoonsgegevens ten behoeve van Klant verwerkt.  

Klant is verantwoordelijk voor het bepalen van de bewaartermijn met betrekking tot de Persoonsgegevens. Voor zover Persoonsgegevens door Klant met behulp van hem in de applicatie geboden functionaliteit gewist/verwijderd kunnen worden, wist hij die zelf tijdig.  

Binnen 30 dagen na de datum van van kracht worden van de beëindiging van de verwerkersovereenkomst zal OptimIT op eerste verzoek alle gegevens aan Klant retourneren. OptimIT zal daarna alle gegevens vernietigen die in haar bezig of anderszins onder haar controle zijn en de sub-verwerker of enige andere partij waarvoor OptimIT verantwoordelijk is verplichten hetzelfde te doen.  

Indien Klant Verwerker niet binnen de bedoelde 30 dagen schriftelijk aangeeft dat hij de Persoonsgegevens zoals zich op het systeem (onder beheer) van Verwerker bevinden terugbezorgd/vernietigd wilt hebben, instrueert Klant Verwerker hierbij bij voorbaat om na verloop van de voornoemde 30 dagen, de Persoonsgegevens die zich nog onder beheer van Verwerker bevinden te wissen.  

Partijen komen overeen dat OptimIT op verzoek aan Klant zal verklaren dat de vernietiging heeft plaatsgevonden, tenzij de op de leverancier toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van de doorgegeven persoonsgegevens terug te bezorgen of te vernietigen. In dat gevalt garandeert OptimIT dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren en dat hij de doorgegeven gegevens niet verder actief zal verwerken.  

OptimIT zal op verzoek van Klant en/of de toezichthoudende autoriteit hun verwerkingsvoorzieningen voor een controle van de maatregelen beschikbaar stellen.  

 

Klacht 

Heeft u een klacht over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u om deze klacht te melden via administratie@optimit.nl of telefonisch via 0299-679998. Indien u het vermoeden hebt dat er een datalek is geweest of indien u vermoedt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen om naar een oplossing te zoeken. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

 

Subverwerkers 

Verwerker is gerechtigd om gebruik te maken van diensten van sub-verwerkers binnen de Europese Economische Ruimte. Indien sub-verwerker gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte dient zij eerst voorafgaand schriftelijke toestemming te verkrijgen en Klant informeren over de identiteit en vestigingsplaats van de reeds door hem ingeschakelde sub-verwerker(s). Verwerker geeft Klant een termijn van 7 werkdagen om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een sub-verwerker. Verwerker zal sub-verwerker pas inschakelen indien de termijn van 7 dagen is verstreken zonder dat Klant bezwaar heeft gemaakt, of indien Klant heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen het inschakelen van de sub-verwerker.   

OptimIT maakt momenteel gebruik van een drietal sub-verwerkers te weten:  

Cash 
gevestigd te Nederland 

Exact 
gevestigd te Nederland 

Mailchimp  
gevestigd te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten 

Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de inzet van de huidige sub-verwerkers.  

 

Overige bepalingen 

Indien de persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van een derde behoren, dan zullen de artikelen uit deze verwerkersovereenkomst mutatis mutandis als derdenbedingen ten behoeve van deze derde te zijn overeengekomen.  

Indien en voor zover er in deze verwerkersovereenkomst geen regeling is getroffen voor bepaalde onderwerpen, geldt hetgeen dat ten aanzien van dat onderwerp is vastgelegd in de opdrachtbevestiging en/of de algemene voorwaarden.  

 

Toepasselijk recht 

Op deze Verwerkingsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. Alle geschillen, hieruit voortvloeiende zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter of arbiter zoals bepaald in de algemene voorwaarden, bij gebreke waarvan aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verwerker. De betrokkene is niet gebonden aan deze forumkeuze. 

Alle rechten voorbehouden om beleid te wijzigen. OptimIT B.V. is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 63915758 

Aldus overeengekomen. 

 
 
 
 

Probeer Optimit twee weken helemaal gratis!

Niet helemaal tevreden na 14 dagen? Dan betaal je helemaal niets.

Gratis proberen
geheel vrijblijvend - geen creditcard of betaling nodig